یکشنبه, 27 آبان 1397

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و ششم آبان ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی
97-98
 تا تاریخ یاد شده

 بارندگی تجمعی
96-97
 تا تاریخ یاد شده

 بارندگی تجمعی
  دراز مدت
  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی
 نسبت به سال آبی
96-97

افزایش یا کاهش بارندگی
نسبت به
 درازمدت

بارندگی در شب
گذشته

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.7

23.4

16.0

26.0

7.4

46.3

-2.6

-10.0

0.7

2

شیروان

7.9

29.7

12.0

27.5

17.7

147.5

2.2

7.8

7.9

3

سد اسفراین

4.0

43.0

10.0

23.9

33.0

330.0

19.1

79.7

4.0

4

سنخواست

0.0

8.3

11.6

16.4

-3.3

-28.4

-8.1

-49.3

0.0

5

اسفراین

3.0

17.5

6.6

22.2

10.9

165.2

-4.7

-21.0

3.0

6

جاجرم

0.5

10.0

2.0

9.9

8.0

400.0

0.1

0.7

0.5

7

فاروج

1.8

36.7

5.4

28.5

31.3

579.6

8.2

28.7

1.8

8

آشخانه

0.0

14.9

19.8

32.5

-4.9

-24.7

-17.6

-54.2

0.0

متوسط ایستگاهها

2.24

22.9

10.4

23.4

12.5

120.0

-0.4

-1.9

2.24

 بازدید:8787
آخرین به روزرسانی: 1397/08/26