شنبه, 31 شهریور 1397

مقایسه بارندگی تجمعی بیست و چهارم شهریورماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده 96-95

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

نسبت به سال آبی  95-96

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

176.6

176.7

224.6

-0.1

-0.1

-48.0

-21.4

0.0

2

شیروان

0.0

227.6

160.7

248.4

66.9

41.6

-20.8

-8.4

0.0

3

سد اسفراین

0.0

168.5

209.7

290.6

-41.2

-19.6

-122.1

-42.0

0.0

4

سنخواست

0.0

134.6

186.7

202.2

-52.1

-27.9

-67.6

-33.4

0.0

5

اسفراین

0.0

108.2

129.2

243.7

-21.0

-16.3

-135.5

-55.6

0.0

6

جاجرم

0.0

111.4

95.5

147.0

15.9

16.6

-35.6

-24.2

0.0

7

فاروج

0.0

165.5

190.7

277.7

-25.2

-13.2

-112.2

-40.4

0.0

8

آشخانه

0.0

153.7

203.1

307.1

-49.4

-24.3

-153.4

-49.9

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

155.8

169.0

242.7

-13.3

-7.9

-86.9

-35.8

0.00

 بازدید:8041
آخرین به روزرسانی: 1397/06/24